Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do korzystających ze strony internetowej i formularza pod adresem www.feneo.pl
  2. Ponadto, niniejsza Polityka ma odpowiednie zastosowanie także w przypadkach w niej określonych, a zatem w kontakcie przez Firmę telefonicznie lub drogą elektroniczną poprzez e-mail.
  3. Polityka określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora zarówno podczas korzystania z serwisu, a także w razie kontaktu przez formularz kontaktowy.
 2. Administrator danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest FENEO Bartłomiej Tworek; ul. Silniczna 15/ LU2, 25-515 Kielce; [email protected].
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  1. Twoje dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
  2. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora stanowi:
   1. wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   2. sytuacja, w której przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. Podanie przez Ciebie danych osobowych na podstawie ww. pkt. a) i b) jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Ci korzystanie z funkcjonalności strony.
  4. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, np. w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych
  1. Podane przez Ciebie dane osobowe, będą przetwarzane:
   1. w celach, w których wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (np. otrzymywanie odpowiedzi z formularza kontaktowego),
  2. W powyższym zakresie Administrator będzie przetwarzać podane przez Ciebie następujące dane: adres e-mail, imię, nazwisko, pliki cookies, numer IP.
 5. Udostępnianie danych osobowych
  1. Twoje dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Ochrona danych
  1. Administrator jest zobowiązany do ochrony Twoich danych zgromadzonych podczas dokonywania podczas wypełniania formularza.
  2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:
   1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
   2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
   3. adekwatne, odpowiednie i nienadmierne,
   4. dokładne i aktualne,
   5. nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
   6. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
   7. bezpiecznie przechowywane,
   8. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
  3. Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Twoich danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administratora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Twoich danych osobowych w tajemnicy.
  4. Dane osobowe zbierane w celu odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym.
 7. Uprawnienia
  1. Jesteś uprawniony do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci również prawo do prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
  2. Masz prawo uzyskać od Administratora następujące informacje:
   1. o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych,
   2. od kiedy Twoje dane są przetwarzane,
   3. o źródle z którego pochodzą Twoje dane,
   4. o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane.
  3. Ponadto na Twoje żądanie Administrator, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Twoje dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie, jeśli Twoje dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  4. Poza tym w przypadku przetwarzania Twoich danych przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić Administratorowi stosowne żądanie na adres e-mail.
  5. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy.
 8. Ciasteczka
  1. Administrator oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
  2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Twoim urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu).
  3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Ciebie, ale umożliwiają Administratorowi określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano stronę internetową (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto tę stronę odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało na stronie).
  4. Administrator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:
   1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony,
   2. statystycznym.
  5. Administrator może umieszczać na Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
  6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
  7. Pliki trwałe to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze strony, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam strony, usprawnienia działania strony za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki strony.
  8. Strona korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Twoim urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na stronie.
  9. Administrator wykorzystuje w celu reklamy Strony i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Twoim urządzeniu.
  10. W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies pozostawione przez Stronę na Twoim urządzeniu zgodnie z instrukcją producenta Twojej przeglądarki internetowej.
  11. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Twojego urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Twojej przeglądarki, jednakże wówczas strona może nie funkcjonować prawidłowo.
  12. Administrator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego używasz łącząc się ze stroną tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej korzystasz, o IP komputera, dacie i godzinie wejścia, kwalifikacji zdarzenia.
  13. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu na stronie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Ciebie.
 9. Postanowienia końcowe
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualizacja zasad będzie dostępna na stronie www.